โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 21
ร้อยละ 7.41 % 3.70 % 7.41 % 3.70 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 7 1 30 0 0 63
ร้อยละ 6.93 % 0.99 % 29.70 % 0.00 % 0.00 % 62.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 9 2 32 1 0 84
ร้อยละ 7.03 % 1.56 % 25.00 % 0.78 % 0.00 % 65.63 %

128 : 9 , 2 , 32 , 1 , 0 , 84...7.03 , 1.56 , 25.00 , 0.78 , 0.00 , 65.63 = 44 : 34.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38%

Powered By www.thaieducation.net