โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 21
ร้อยละ 7.41 % 3.70 % 7.41 % 3.70 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 7 1 30 0 0 62
ร้อยละ 7.00 % 1.00 % 30.00 % 0.00 % 0.00 % 62.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 9 2 32 1 0 83
ร้อยละ 7.09 % 1.57 % 25.20 % 0.79 % 0.00 % 65.35 %

127 : 9 , 2 , 32 , 1 , 0 , 83...7.09 , 1.57 , 25.20 , 0.79 , 0.00 , 65.35 = 44 : 34.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 34.65%

Powered By www.thaieducation.net