โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 12 6 12 12 5 2
ร้อยละ 24.49 % 12.24 % 24.49 % 24.49 % 10.20 % 4.08 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 19 25 19 29 24 0
ร้อยละ 16.38 % 21.55 % 16.38 % 25.00 % 20.69 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 31 31 31 41 29 2
ร้อยละ 18.79 % 18.79 % 18.79 % 24.85 % 17.58 % 1.21 %

165 : 31 , 31 , 31 , 41 , 29 , 2...18.79 , 18.79 , 18.79 , 24.85 , 17.58 , 1.21 = 163 : 98.79
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 163 คน คิดเป็นร้อยละ 98.79%

Powered By www.thaieducation.net