โรงเรียนวัดบ้านไผ่ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 3
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 14 10 4 14 1 13
ร้อยละ 25.00 % 17.86 % 7.14 % 25.00 % 1.79 % 23.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 3 3 3 2 3 26
ร้อยละ 7.50 % 7.50 % 7.50 % 5.00 % 7.50 % 65.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 18 14 7 17 4 42
ร้อยละ 17.65 % 13.73 % 6.86 % 16.67 % 3.92 % 41.18 %

62 : 15 , 11 , 4 , 15 , 1 , 16...24.19 , 17.74 , 6.45 , 24.19 , 1.61 , 25.81 = 46 : 74.19
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82%

Powered By www.thaieducation.net