โรงเรียนวัดบ้านไผ่ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 0
ร้อยละ 33.33 % 33.33 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 16 16 5 16 0 3
ร้อยละ 28.57 % 28.57 % 8.93 % 28.57 % 0.00 % 5.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 3 3 3 3 3 25
ร้อยละ 7.50 % 7.50 % 7.50 % 7.50 % 7.50 % 62.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 21 21 8 21 3 28
ร้อยละ 20.59 % 20.59 % 7.84 % 20.59 % 2.94 % 27.45 %

62 : 18 , 18 , 5 , 18 , 0 , 3...29.03 , 29.03 , 8.06 , 29.03 , 0.00 , 4.84 = 59 : 95.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 72.55%

Powered By www.thaieducation.net