โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 0 3 1 2 24
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 9.09 % 3.03 % 6.06 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 2 1 6 3 4 76
ร้อยละ 2.17 % 1.09 % 6.52 % 3.26 % 4.35 % 82.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 0 2 3 2 5 20
ร้อยละ 0.00 % 6.25 % 9.38 % 6.25 % 15.63 % 62.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 5 3 12 6 11 120
ร้อยละ 3.18 % 1.91 % 7.64 % 3.82 % 7.01 % 76.43 %

125 : 5 , 1 , 9 , 4 , 6 , 100...4.00 , 0.80 , 7.20 , 3.20 , 4.80 , 80.00 = 25 : 20.00ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 23.57%

Powered By www.thaieducation.net