โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 25
ร้อยละ 7.14 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 53
ร้อยละ 3.57 % 1.79 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 4 2 0 0 0 109
ร้อยละ 3.48 % 1.74 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.78 %

84 : 4 , 2 , 0 , 0 , 0 , 78...4.76 , 2.38 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 92.86 = 6 : 7.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.22%

Powered By www.thaieducation.net