โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 95.45 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 55
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 7.81 % 0.00 % 0.00 % 85.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 1 1 10 0 0 50
ร้อยละ 1.61 % 1.61 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 80.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 3 3 16 0 0 126
ร้อยละ 2.03 % 2.03 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 85.14 %

86 : 2 , 2 , 6 , 0 , 0 , 76...2.33 , 2.33 , 6.98 , 0.00 , 0.00 , 88.37 = 10 : 11.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.86%

Powered By www.thaieducation.net