โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 95.45 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 56
ร้อยละ 3.08 % 3.08 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 86.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 1 1 10 0 0 50
ร้อยละ 1.61 % 1.61 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 80.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 3 3 16 0 0 127
ร้อยละ 2.01 % 2.01 % 10.74 % 0.00 % 0.00 % 85.23 %

87 : 2 , 2 , 6 , 0 , 0 , 77...2.30 , 2.30 , 6.90 , 0.00 , 0.00 , 88.51 = 10 : 11.49
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.77%

Powered By www.thaieducation.net