โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 17
ร้อยละ 13.64 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 1 1 10 0 0 52
ร้อยละ 1.56 % 1.56 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 0 1 21 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 1.61 % 33.87 % 0.00 % 0.00 % 64.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 4 2 33 0 0 109
ร้อยละ 2.70 % 1.35 % 22.30 % 0.00 % 0.00 % 73.65 %

86 : 4 , 1 , 12 , 0 , 0 , 69...4.65 , 1.16 , 13.95 , 0.00 , 0.00 , 80.23 = 17 : 19.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 26.35%

Powered By www.thaieducation.net