โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 19
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 55
ร้อยละ 3.17 % 3.17 % 6.35 % 0.00 % 0.00 % 87.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 0 1 12 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 1.61 % 19.35 % 0.00 % 0.00 % 79.03 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 4 3 17 0 0 123
ร้อยละ 2.72 % 2.04 % 11.56 % 0.00 % 0.00 % 83.67 %

85 : 4 , 2 , 5 , 0 , 0 , 74...4.71 , 2.35 , 5.88 , 0.00 , 0.00 , 87.06 = 11 : 12.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.33%

Powered By www.thaieducation.net