โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 7 0 2 0 0 26
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 5 3 10 3 0 93
ร้อยละ 4.39 % 2.63 % 8.77 % 2.63 % 0.00 % 81.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
106
จำนวน(คน) 2 7 5 8 0 84
ร้อยละ 1.89 % 6.60 % 4.72 % 7.55 % 0.00 % 79.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 14 10 17 11 0 203
ร้อยละ 5.49 % 3.92 % 6.67 % 4.31 % 0.00 % 79.61 %

149 : 12 , 3 , 12 , 3 , 0 , 119...8.05 , 2.01 , 8.05 , 2.01 , 0.00 , 79.87 = 30 : 20.13
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.39%

Powered By www.thaieducation.net