โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 9 0 2 0 0 24
ร้อยละ 25.71 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 68.57 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 5 4 12 0 0 92
ร้อยละ 4.42 % 3.54 % 10.62 % 0.00 % 0.00 % 81.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
106
จำนวน(คน) 6 6 15 1 1 77
ร้อยละ 5.66 % 5.66 % 14.15 % 0.94 % 0.94 % 72.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 254 คน
จำนวน(คน) 20 10 29 1 1 193
ร้อยละ 7.87 % 3.94 % 11.42 % 0.39 % 0.39 % 75.98 %

148 : 14 , 4 , 14 , 0 , 0 , 116...9.46 , 2.70 , 9.46 , 0.00 , 0.00 , 78.38 = 32 : 21.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 254 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 24.02%

Powered By www.thaieducation.net