โรงเรียนบ้านหนองละมาน (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 3 1 1 1 25
ร้อยละ 3.13 % 9.38 % 3.13 % 3.13 % 3.13 % 78.13 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 6 0 16 7 0 42
ร้อยละ 8.45 % 0.00 % 22.54 % 9.86 % 0.00 % 59.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 7 3 17 8 1 67
ร้อยละ 6.80 % 2.91 % 16.50 % 7.77 % 0.97 % 65.05 %

103 : 7 , 3 , 17 , 8 , 1 , 67...6.80 , 2.91 , 16.50 , 7.77 , 0.97 , 65.05 = 36 : 34.95
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 34.95%

Powered By www.thaieducation.net