โรงเรียนบ้านหนองละมาน (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 4 1 1 1 24
ร้อยละ 3.13 % 12.50 % 3.13 % 3.13 % 3.13 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 6 0 15 8 0 43
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 20.83 % 11.11 % 0.00 % 59.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 7 4 16 9 1 67
ร้อยละ 6.73 % 3.85 % 15.38 % 8.65 % 0.96 % 64.42 %

104 : 7 , 4 , 16 , 9 , 1 , 67...6.73 , 3.85 , 15.38 , 8.65 , 0.96 , 64.42 = 37 : 35.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 35.58%

Powered By www.thaieducation.net