โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 4 8 1 0 10
ร้อยละ 11.54 % 15.38 % 30.77 % 3.85 % 0.00 % 38.46 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 12 7 11 1 0 66
ร้อยละ 12.37 % 7.22 % 11.34 % 1.03 % 0.00 % 68.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 15 11 19 2 0 76
ร้อยละ 12.20 % 8.94 % 15.45 % 1.63 % 0.00 % 61.79 %

123 : 15 , 11 , 19 , 2 , 0 , 76...12.20 , 8.94 , 15.45 , 1.63 , 0.00 , 61.79 = 47 : 38.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 38.21%

Powered By www.thaieducation.net