โรงเรียนวัดด่านช้าง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 0 0 2 0 20
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 4 0 16 1 0 38
ร้อยละ 6.78 % 0.00 % 27.12 % 1.69 % 0.00 % 64.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 6 0 16 3 0 58
ร้อยละ 7.23 % 0.00 % 19.28 % 3.61 % 0.00 % 69.88 %

83 : 6 , 0 , 16 , 3 , 0 , 58...7.23 , 0.00 , 19.28 , 3.61 , 0.00 , 69.88 = 25 : 30.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 30.12%

Powered By www.thaieducation.net