โรงเรียนวัดเจริญผล (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 0 0 2 1 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 10.53 % 5.26 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 0 0 0 4 4 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 8.33 % 8.33 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 0 0 0 6 5 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 8.96 % 7.46 % 83.58 %

67 : 0 , 0 , 0 , 6 , 5 , 56...0.00 , 0.00 , 0.00 , 8.96 , 7.46 , 83.58 = 11 : 16.42
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.42%

Powered By www.thaieducation.net