โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 1 1 0 1 21
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 4.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 1 2 5 0 0 56
ร้อยละ 1.56 % 3.13 % 7.81 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 15
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 3 4 6 1 1 92
ร้อยละ 2.80 % 3.74 % 5.61 % 0.93 % 0.93 % 85.98 %

89 : 2 , 3 , 6 , 0 , 1 , 77...2.25 , 3.37 , 6.74 , 0.00 , 1.12 , 86.52 = 12 : 13.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.02%

Powered By www.thaieducation.net