โรงเรียนบ้านควนหมาก (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 44
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.78 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 7 15 15 0 0 121
ร้อยละ 4.43 % 9.49 % 9.49 % 0.00 % 0.00 % 76.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 8 15 15 0 0 165
ร้อยละ 3.94 % 7.39 % 7.39 % 0.00 % 0.00 % 81.28 %

203 : 8 , 15 , 15 , 0 , 0 , 165...3.94 , 7.39 , 7.39 , 0.00 , 0.00 , 81.28 = 38 : 18.72
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 18.72%

Powered By www.thaieducation.net