โรงเรียนบ้านแม่ที (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 5 5 0 10 0 49
ร้อยละ 7.25 % 7.25 % 0.00 % 14.49 % 0.00 % 71.01 %
ระดับประถมศึกษา
328
จำนวน(คน) 10 11 41 7 0 259
ร้อยละ 3.05 % 3.35 % 12.50 % 2.13 % 0.00 % 78.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 397 คน
จำนวน(คน) 15 16 41 17 0 308
ร้อยละ 3.78 % 4.03 % 10.33 % 4.28 % 0.00 % 77.58 %

397 : 15 , 16 , 41 , 17 , 0 , 308...3.78 , 4.03 , 10.33 , 4.28 , 0.00 , 77.58 = 89 : 22.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 397 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.42%

Powered By www.thaieducation.net