โรงเรียนวัดท่าโก (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 0 3 1 0 5
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 30.00 % 10.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 4 0 8 1 0 23
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 22.22 % 2.78 % 0.00 % 63.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 46 คน
จำนวน(คน) 5 0 11 2 0 28
ร้อยละ 10.87 % 0.00 % 23.91 % 4.35 % 0.00 % 60.87 %

46 : 5 , 0 , 11 , 2 , 0 , 28...10.87 , 0.00 , 23.91 , 4.35 , 0.00 , 60.87 = 18 : 39.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 46 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13%

Powered By www.thaieducation.net