โรงเรียนบ้านดอนกระชาย (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 17
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 38
ร้อยละ 4.76 % 2.38 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 55
ร้อยละ 4.84 % 3.23 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 88.71 %

62 : 3 , 2 , 2 , 0 , 0 , 55...4.84 , 3.23 , 3.23 , 0.00 , 0.00 , 88.71 = 7 : 11.29
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.29%

Powered By www.thaieducation.net