โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
121
จำนวน(คน) 5 5 8 0 0 103
ร้อยละ 4.13 % 4.13 % 6.61 % 0.00 % 0.00 % 85.12 %
ระดับประถมศึกษา
467
จำนวน(คน) 8 31 65 4 10 349
ร้อยละ 1.71 % 6.64 % 13.92 % 0.86 % 2.14 % 74.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 588 คน
จำนวน(คน) 13 36 73 4 10 452
ร้อยละ 2.21 % 6.12 % 12.41 % 0.68 % 1.70 % 76.87 %

588 : 13 , 36 , 73 , 4 , 10 , 452...2.21 , 6.12 , 12.41 , 0.68 , 1.70 , 76.87 = 136 : 23.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 588 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 136 คน คิดเป็นร้อยละ 23.13%

Powered By www.thaieducation.net