โรงเรียนวัดหัวงิ้ว (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 15
ร้อยละ 9.52 % 4.76 % 9.52 % 4.76 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 1 4 11 0 0 28
ร้อยละ 2.27 % 9.09 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 18
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 24.00 % 0.00 % 0.00 % 72.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 4 5 19 1 0 61
ร้อยละ 4.44 % 5.56 % 21.11 % 1.11 % 0.00 % 67.78 %

65 : 3 , 5 , 13 , 1 , 0 , 43...4.62 , 7.69 , 20.00 , 1.54 , 0.00 , 66.15 = 22 : 33.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 32.22%

Powered By www.thaieducation.net