โรงเรียนบ้านสระบัว (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 8 0 1 0 0 21
ร้อยละ 26.67 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 4 1 23 0 0 65
ร้อยละ 4.30 % 1.08 % 24.73 % 0.00 % 0.00 % 69.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 8 1 9 0 0 16
ร้อยละ 23.53 % 2.94 % 26.47 % 0.00 % 0.00 % 47.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 20 2 33 0 0 102
ร้อยละ 12.74 % 1.27 % 21.02 % 0.00 % 0.00 % 64.97 %

123 : 12 , 1 , 24 , 0 , 0 , 86...9.76 , 0.81 , 19.51 , 0.00 , 0.00 , 69.92 = 37 : 30.08
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 35.03%

Powered By www.thaieducation.net