โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 8
ร้อยละ 0.00 % 9.09 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 6 4 5 0 0 41
ร้อยละ 10.71 % 7.14 % 8.93 % 0.00 % 0.00 % 73.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 1 4 2 0 0 25
ร้อยละ 3.13 % 12.50 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 78.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 7 9 9 0 0 74
ร้อยละ 7.07 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 74.75 %

67 : 6 , 5 , 7 , 0 , 0 , 49...8.96 , 7.46 , 10.45 , 0.00 , 0.00 , 73.13 = 18 : 26.87
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25%

Powered By www.thaieducation.net