โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 0 1 0 1 0 3
ร้อยละ 0.00 % 20.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
12
จำนวน(คน) 1 1 0 2 1 7
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 0.00 % 16.67 % 8.33 % 58.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 17 คน
จำนวน(คน) 1 2 0 3 1 10
ร้อยละ 5.88 % 11.76 % 0.00 % 17.65 % 5.88 % 58.82 %

17 : 1 , 2 , 0 , 3 , 1 , 10...5.88 , 11.76 , 0.00 , 17.65 , 5.88 , 58.82 = 7 : 41.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 17 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18%

Powered By www.thaieducation.net