โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 22
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 4 0 8 0 0 57
ร้อยละ 5.80 % 0.00 % 11.59 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 5 0 12 0 0 41
ร้อยละ 8.62 % 0.00 % 20.69 % 0.00 % 0.00 % 70.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 13 0 22 0 0 120
ร้อยละ 8.39 % 0.00 % 14.19 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %

97 : 8 , 0 , 10 , 0 , 0 , 79...8.25 , 0.00 , 10.31 , 0.00 , 0.00 , 81.44 = 18 : 18.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58%

Powered By www.thaieducation.net