โรงเรียนเขาทอง (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
126
จำนวน(คน) 20 10 10 30 20 36
ร้อยละ 15.87 % 7.94 % 7.94 % 23.81 % 15.87 % 28.57 %
ระดับประถมศึกษา
408
จำนวน(คน) 47 32 69 79 101 80
ร้อยละ 11.52 % 7.84 % 16.91 % 19.36 % 24.75 % 19.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 534 คน
จำนวน(คน) 67 42 79 109 121 116
ร้อยละ 12.55 % 7.87 % 14.79 % 20.41 % 22.66 % 21.72 %

534 : 67 , 42 , 79 , 109 , 121 , 116...12.55 , 7.87 , 14.79 , 20.41 , 22.66 , 21.72 = 418 : 78.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 534 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 418 คน คิดเป็นร้อยละ 78.28%

Powered By www.thaieducation.net