โรงเรียนเขาสามยอด (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 12
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 5.88 % 5.88 % 5.88 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 34
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 2.56 % 2.56 % 2.56 % 87.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 102
ร้อยละ 1.79 % 1.79 % 1.79 % 1.79 % 1.79 % 91.07 %

56 : 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 46...3.57 , 3.57 , 3.57 , 3.57 , 3.57 , 82.14 = 10 : 17.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.93%

Powered By www.thaieducation.net