โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 6 2 1 1 0 34
ร้อยละ 13.64 % 4.55 % 2.27 % 2.27 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 19 6 24 2 0 127
ร้อยละ 10.67 % 3.37 % 13.48 % 1.12 % 0.00 % 71.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 25 8 25 3 0 161
ร้อยละ 11.26 % 3.60 % 11.26 % 1.35 % 0.00 % 72.52 %

222 : 25 , 8 , 25 , 3 , 0 , 161...11.26 , 3.60 , 11.26 , 1.35 , 0.00 , 72.52 = 61 : 27.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 27.48%

Powered By www.thaieducation.net