โรงเรียนศึกษาศาสตร์ (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 2 1 2 1 14
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 4.55 % 9.09 % 4.55 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 2 3 5 2 5 45
ร้อยละ 3.23 % 4.84 % 8.06 % 3.23 % 8.06 % 72.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 4 5 6 4 6 59
ร้อยละ 4.76 % 5.95 % 7.14 % 4.76 % 7.14 % 70.24 %

84 : 4 , 5 , 6 , 4 , 6 , 59...4.76 , 5.95 , 7.14 , 4.76 , 7.14 , 70.24 = 25 : 29.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 29.76%

Powered By www.thaieducation.net