โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 4 4 6 2 0 59
ร้อยละ 5.33 % 5.33 % 8.00 % 2.67 % 0.00 % 78.67 %
ระดับประถมศึกษา
253
จำนวน(คน) 25 15 25 5 0 183
ร้อยละ 9.88 % 5.93 % 9.88 % 1.98 % 0.00 % 72.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 4 0 5 1 0 37
ร้อยละ 8.51 % 0.00 % 10.64 % 2.13 % 0.00 % 78.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 375 คน
จำนวน(คน) 33 19 36 8 0 279
ร้อยละ 8.80 % 5.07 % 9.60 % 2.13 % 0.00 % 74.40 %

328 : 29 , 19 , 31 , 7 , 0 , 242...8.84 , 5.79 , 9.45 , 2.13 , 0.00 , 73.78 = 86 : 26.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 375 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60%

Powered By www.thaieducation.net