โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 4
ร้อยละ 12.50 % 25.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 3.70 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 74.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 35 คน
จำนวน(คน) 1 3 6 1 0 24
ร้อยละ 2.86 % 8.57 % 17.14 % 2.86 % 0.00 % 68.57 %

35 : 1 , 3 , 6 , 1 , 0 , 24...2.86 , 8.57 , 17.14 , 2.86 , 0.00 , 68.57 = 11 : 31.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 35 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43%

Powered By www.thaieducation.net