โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 5 0 0 4 0 34
ร้อยละ 11.63 % 0.00 % 0.00 % 9.30 % 0.00 % 79.07 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 6 3 6 4 6 65
ร้อยละ 6.67 % 3.33 % 6.67 % 4.44 % 6.67 % 72.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 11 3 6 8 6 99
ร้อยละ 8.27 % 2.26 % 4.51 % 6.02 % 4.51 % 74.44 %

133 : 11 , 3 , 6 , 8 , 6 , 99...8.27 , 2.26 , 4.51 , 6.02 , 4.51 , 74.44 = 34 : 25.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.56%

Powered By www.thaieducation.net