โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 23
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 5 0 22 0 0 76
ร้อยละ 4.85 % 0.00 % 21.36 % 0.00 % 0.00 % 73.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 6 0 25 0 0 99
ร้อยละ 4.62 % 0.00 % 19.23 % 0.00 % 0.00 % 76.15 %

130 : 6 , 0 , 25 , 0 , 0 , 99...4.62 , 0.00 , 19.23 , 0.00 , 0.00 , 76.15 = 31 : 23.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 23.85%

Powered By www.thaieducation.net