โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 7 0 8 0 0 62
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 10.39 % 0.00 % 0.00 % 80.52 %
ระดับประถมศึกษา
213
จำนวน(คน) 26 0 38 0 0 149
ร้อยละ 12.21 % 0.00 % 17.84 % 0.00 % 0.00 % 69.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 290 คน
จำนวน(คน) 33 0 46 0 0 211
ร้อยละ 11.38 % 0.00 % 15.86 % 0.00 % 0.00 % 72.76 %

290 : 33 , 0 , 46 , 0 , 0 , 211...11.38 , 0.00 , 15.86 , 0.00 , 0.00 , 72.76 = 79 : 27.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 290 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 27.24%

Powered By www.thaieducation.net