โรงเรียนวัดหนองโก (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 2 0 1 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 3.33 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 4 2 5 6 9 100
ร้อยละ 3.17 % 1.59 % 3.97 % 4.76 % 7.14 % 79.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 2 0 4 6 3 34
ร้อยละ 4.08 % 0.00 % 8.16 % 12.24 % 6.12 % 69.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 6 2 11 12 13 161
ร้อยละ 2.93 % 0.98 % 5.37 % 5.85 % 6.34 % 78.54 %

156 : 4 , 2 , 7 , 6 , 10 , 127...2.56 , 1.28 , 4.49 , 3.85 , 6.41 , 81.41 = 29 : 18.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 21.46%

Powered By www.thaieducation.net