โรงเรียนบ้านพรุตู (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 4 5 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 44.44 % 55.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 9 13 10 4 11 11
ร้อยละ 15.52 % 22.41 % 17.24 % 6.90 % 18.97 % 18.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 9 17 15 4 11 11
ร้อยละ 13.43 % 25.37 % 22.39 % 5.97 % 16.42 % 16.42 %

67 : 9 , 17 , 15 , 4 , 11 , 11...13.43 , 25.37 , 22.39 , 5.97 , 16.42 , 16.42 = 56 : 83.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 83.58%

Powered By www.thaieducation.net