โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 9.09 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 0 3 5 0 3 16
ร้อยละ 0.00 % 11.11 % 18.52 % 0.00 % 11.11 % 59.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 38 คน
จำนวน(คน) 0 3 5 0 4 26
ร้อยละ 0.00 % 7.89 % 13.16 % 0.00 % 10.53 % 68.42 %

38 : 0 , 3 , 5 , 0 , 4 , 26...0.00 , 7.89 , 13.16 , 0.00 , 10.53 , 68.42 = 12 : 31.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 38 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58%

Powered By www.thaieducation.net