โรงเรียนวัดบางเคียน (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 6
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 12.50 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 0 0 5 1 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.90 % 2.38 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน
จำนวน(คน) 0 0 6 2 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.00 % 4.00 % 0.00 % 84.00 %

50 : 0 , 0 , 6 , 2 , 0 , 42...0.00 , 0.00 , 12.00 , 4.00 , 0.00 , 84.00 = 8 : 16.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00%

Powered By www.thaieducation.net