โรงเรียนวัดเนินสะเดา (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 21
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.45 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 61
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.96 % 0.00 % 0.00 % 91.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 82
ร้อยละ 1.12 % 0.00 % 6.74 % 0.00 % 0.00 % 92.13 %

89 : 1 , 0 , 6 , 0 , 0 , 82...1.12 , 0.00 , 6.74 , 0.00 , 0.00 , 92.13 = 7 : 7.87
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.87%

Powered By www.thaieducation.net