โรงเรียนวัดคลองยาง (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 4 3 2 0 0 22
ร้อยละ 12.90 % 9.68 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 2 6 8 0 0 60
ร้อยละ 2.63 % 7.89 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 6 6 6 0 0 22
ร้อยละ 15.00 % 15.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 55.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 12 15 16 0 0 104
ร้อยละ 8.16 % 10.20 % 10.88 % 0.00 % 0.00 % 70.75 %

107 : 6 , 9 , 10 , 0 , 0 , 82...5.61 , 8.41 , 9.35 , 0.00 , 0.00 , 76.64 = 25 : 23.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25%

Powered By www.thaieducation.net