โรงเรียนบ้านท่าเตียน (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 23
ร้อยละ 7.41 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 4 1 2 0 0 68
ร้อยละ 5.33 % 1.33 % 2.67 % 0.00 % 0.00 % 90.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 6 3 2 0 0 91
ร้อยละ 5.88 % 2.94 % 1.96 % 0.00 % 0.00 % 89.22 %

102 : 6 , 3 , 2 , 0 , 0 , 91...5.88 , 2.94 , 1.96 , 0.00 , 0.00 , 89.22 = 11 : 10.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.78%

Powered By www.thaieducation.net