โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 7 5 9 4 13 60
ร้อยละ 7.14 % 5.10 % 9.18 % 4.08 % 13.27 % 61.22 %
ระดับประถมศึกษา
472
จำนวน(คน) 23 11 8 12 102 316
ร้อยละ 4.87 % 2.33 % 1.69 % 2.54 % 21.61 % 66.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 570 คน
จำนวน(คน) 30 16 17 16 115 376
ร้อยละ 5.26 % 2.81 % 2.98 % 2.81 % 20.18 % 65.96 %

570 : 30 , 16 , 17 , 16 , 115 , 376...5.26 , 2.81 , 2.98 , 2.81 , 20.18 , 65.96 = 194 : 34.04
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 570 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 194 คน คิดเป็นร้อยละ 34.04%

Powered By www.thaieducation.net