โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 13 12 16 9 2 42
ร้อยละ 13.83 % 12.77 % 17.02 % 9.57 % 2.13 % 44.68 %
ระดับประถมศึกษา
475
จำนวน(คน) 51 33 95 19 12 265
ร้อยละ 10.74 % 6.95 % 20.00 % 4.00 % 2.53 % 55.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 569 คน
จำนวน(คน) 64 45 111 28 14 307
ร้อยละ 11.25 % 7.91 % 19.51 % 4.92 % 2.46 % 53.95 %

569 : 64 , 45 , 111 , 28 , 14 , 307...11.25 , 7.91 , 19.51 , 4.92 , 2.46 , 53.95 = 262 : 46.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 569 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 262 คน คิดเป็นร้อยละ 46.05%

Powered By www.thaieducation.net