โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 3 6 0 0 0 21
ร้อยละ 10.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 9 7 0 0 0 93
ร้อยละ 8.26 % 6.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 12 13 0 0 0 114
ร้อยละ 8.63 % 9.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.01 %

139 : 12 , 13 , 0 , 0 , 0 , 114...8.63 , 9.35 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 82.01 = 25 : 17.99
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.99%

Powered By www.thaieducation.net