โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 3 1 1 0 20
ร้อยละ 7.41 % 11.11 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 12 1 9 2 0 83
ร้อยละ 11.21 % 0.93 % 8.41 % 1.87 % 0.00 % 77.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 14 4 10 3 0 103
ร้อยละ 10.45 % 2.99 % 7.46 % 2.24 % 0.00 % 76.87 %

134 : 14 , 4 , 10 , 3 , 0 , 103...10.45 , 2.99 , 7.46 , 2.24 , 0.00 , 76.87 = 31 : 23.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 23.13%

Powered By www.thaieducation.net