โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 3 1 1 0 20
ร้อยละ 3.85 % 11.54 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 12 1 8 1 1 84
ร้อยละ 11.21 % 0.93 % 7.48 % 0.93 % 0.93 % 78.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 13 4 9 2 1 104
ร้อยละ 9.77 % 3.01 % 6.77 % 1.50 % 0.75 % 78.20 %

133 : 13 , 4 , 9 , 2 , 1 , 104...9.77 , 3.01 , 6.77 , 1.50 , 0.75 , 78.20 = 29 : 21.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80%

Powered By www.thaieducation.net